Frequently asked questions

Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål

 

Hvem står bag ATU?

ATU | Syd ledes til dagligt af sekretariatet på Faaborg Gymnasium, hvor Leder Janne Hansen er ansat. Sekretariatet består desuden af studentermedhjælperen Camilla. Læs mere om vores ansvarsområder her!

 

Hvad laver ATU?

ATU tilbyder seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg til unge gymnasieelever, der har særligt akademisk talent og en bredspektret faglig interesse. I samarbejde med universiteter og erhvervslivet udfordrer ATU vores deltagere både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

 

Hvad er ATUs formål?

ATU ønsker at hjælpe unge talenter til at udvikle og styrke deres akademiske potentiale, samt hjælpe dem til at få overblik over deres mange muligheder i fremtiden.

 

Hvad karakteriserer en ATU'er?

En typisk deltager på ATU er fagligt stærk og har stor bredde i sin faglighed. Deltagerne er desuden karakteriseret ved at have lyst og vilje til lære, de er yderst motiverede og engagerede mennesker. 

 

Hvem henvender ATU sig til?

ATU henvender sig til fagligt stærke gymnasieelever, som søger flere og sværere faglige udfordringer og inspiration. Elever som er videbegærlige og ønsker at blive dygtigere indenfor en række fag, og som har lyst til at bruge deres fritid på at dygtiggøre sig. Men ATU er også for de interesserede og nysgerrige, og som har mod på at udvide sin horisont og lære nyt.

 

Skal man være et geni for at gå på ATU?

ATU er et sted for unge, der viser særligt talent og interesse for læring, og som besidder stærke faglige evner. Der er altså ikke tale om, at man skal være den næste Einstein for at blive optaget.

 

Skal man have særligt talent indenfor naturfaglige discipliner for at komme i betragtning?

ATU adskiller sig fra mange af de andre talentprogrammer ved at tilbyde et fagligt bredt program. Dette betyder bl.a., at man som deltager skal være klar på at blive udfordret indenfor både samfundsfaglige, humanistiske og naturfaglige discipliner.

ATUs obligatoriske seminarer dækker et bredt udvalg indenfor disse retninger, mens de valgfrie aktiviteter giver mulighed for, at man kan arbejde indenfor specifikke områder.

 

Hvordan indstilles talenterne? Hvem vurderer deres talent?

Talenterne indstilles af rektor på deres respektive gymnasium. Vurderingen af deres evner foregår i et samarbejde mellem deres undervisere og rektor. Den baseres bl.a. på første semesters karakterer, samt elevens aktivitetsniveau i undervisningen. Derudover bliver der også lagt vægt på faktorer som modenhed, engagement, nysgerrighed, overskud og motivation.

 

Er det obligatorisk at deltage?

Programmet består af både obligatoriske og valgfrie elementer. Forløbet på ATU er et frivilligt tilbud, men som deltager forpligter man sig til at deltage aktivt i programmet – især de obligatoriske seminarer. Det er desuden obligatoriske at deltage i ATUs summer camp i løbet af det toårige forløb. Uden højt fremmøde til de obligatoriske seminarer og deltagelse i ATUs summer camp, modtager man ikke diplom.

 

Får talenterne merit eller andet bevis for deres medvirken?

Efter at have gennemført det to-årige program modtager deltagerne et diplom, som bevis på deres deltagelse. Da ATU er en del af et større samarbejde med universiteterne, så har diplomet en særlig anerkendelse indenfor fx. optag.

 

 Hvor og hvornår ligger aktiviteterne?

Aktiviteterne ligger primært efter skoletid, som regel fra kl. 16.00 til 20.00. Der kan forekomme workshops og andre længerevarende begivenheder, som er placeret i weekender og/eller sammenhængende forløb over et par aftener.

De obligatoriske seminarer foregår rundt omkring på de deltagende gymnasier, på Syddansk Universitet eller på virksomheder. De valgfrie aktiviteter foregår som regel på den respektive uddannelsesinstitution eller virksomhed, hvorfra underviserne kommer.

Vi bestræber os på at komme rundt til alle de deltagende gymnasier, men er også opmærksomme på problematikken omkring transport. 

 

Er der faste undervisere tilknyttet?

Der er ikke faste undervisere tilknyttet ATU, men mange af de benyttede oplægsholdere er særligt populære, og de inviteres derfor ofte til at komme igen.

 

Hvad går summer campen ud på?

Tanken bag den akademiske Summer Camp er, at give deltagerne mulighed for at blive udfordret både intellektuelt og menneskeligt gennem et mere intenst forløb over en længere periode. Campen er et nøje tilrettelagt forløb, som tilbyder faglige udfordringer i en social ramme, der bl.a. indebærer en række unikke muligheder for at udvikle nye venskaber og netværk på tværs af tilhørsforhold. ATU | Syds Summer Camp ligger i den første uge af sommerferien.

Det er obligatorisk at deltage i én summer camp i løbet af det to-årige ATU-forløb. Men man kan også kun deltage i ATUs Summer Camp én gang.

 

Hvorfor er det obligatorisk at deltage i en Summer Camp?

Erfaringen viser, at deltagelse i et intensivt længerevarende og sammenhængende forløb giver den enkelte deltager et uvurderligt udbytte både fagligt og socialt. Interessen for læring stimuleres, når den kombineres med et socialt element, og mange deltager oplever netop at finde ekstra motivation på og efter campen. Vi får ofte svaret, at Summer Campen er en af de bedste oplevelser på ATU, der virkelig sætter sine spor hos deltagerne, hvor snakken om campen fortsætter resten af deres ATU-forløb.

ATU er stærk tilhænger af at inkorporere det sociale aspekt i læringsprocessen, ligesom at samarbejdsevner og rummelighed anses for at være afgørende komponenter for akademisk udvikling. Af disse årsager vægtes camp-deltagelse ekstremt højt og er således afgørende for, om man modtager diplom.

 

Hvad hvis jeg ikke kan deltage i ATUs Summer Camp?

Det er obligatoriske at deltage i ATU | Syds summer camp én gang i løbet af det to-årige ATU-forløb. Vi anbefaler, at du deltager i summer campen allerede i dit første år på ATU, da campen indholdsmæssigt er designet til at supplere dit ATU-forløb og den giver dig et stort og tæt netværk, som du vil nyde gavn af i resten af dit ATU-forløb.

Hvis du er forhindret i at deltage i ATUs summer camp det første år, så anbefaler vi at du straks sætter kryds i kalenderen til at deltage i ATUs summer camp året efter. I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation til en anden løsning end ATUs summer camp. Men kravet om deltagelse i en summer camp er ufravigeligt, og dispensation kræver ekstraordinære omstændigheder. Kontakt ATUs sekretariat for mere info om dispensation ifm. ATUs summer camp.

 

Hvad koster det for den enkelte elev at deltage?

Det er vigtigt for ATU, at alle kvalificerede kandidater får muligheden for at deltage. Derfor koster det ikke den enkelte noget at deltage i ATUs to-årige forløb. Dog pålægges der et deltagergebyr på kr.800,- pr. person (dækker delvist kosten), når man deltager på ATUs summer camp. Der kan desuden være deltagerbetaling forbundet med enkelte valgfrie aktiviteter, som oftest i forbindelse med udenlandsture.

 

Hvordan finansieres ATU?

Hvert deltagergymnasium betaler kr. 9.000,- pr. optaget elev. Beløbet er et engangsbeløb, som dækker alle aktiviteter gennem hele det to-årige forløb.

 

 Kan man få dækket udgifter til transport?

Deltagerne på ATU | Syd får dækket deres transportudgifter til obligatoriske seminarer af deres respektive gymnasier. Dækningen af transportudgifter til valgfrie aktiviteter varierer fra gymnasie til gymnasie. Kontakt din lokale talentkoordinator for yderligere information om dette.